Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1-30467/21.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. приложено Ви уведомявам за следното:

  1. Всички технически устройства, закупени по проекта, следва да се раздават на ученици и педагогически специалисти, САМО при наличие на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. При провеждане на присъствени часове, техниката следва да бъде използвана в училищата. В останалото време устройствата могат да се използват като част от ресурса на училището, по преценка на директора. Въпреки това, следва да имате предвид, че същите трябва да са налични в училището, за да могат да бъдат навременно раздавани в рамките на училището и/или на други учебни заведения, при които е възникнала необходимост за преминаване в ОРЕС, в съответствие с условията на проекта.
  2.  В рамките на разработената информационна система по проекта, вече е наличен и модул „Техника“. Следва приоритетно да прикачите Приемо-предавателните протоколи, подписани между доставчиците на технически устройства и представляваното от Вас училище, както да прикачите снимка/и на всяко от получените устройства, на която да са видни сериен номер и информационните стикери по проекта. Срок за изпълнение:  до 15.10.2021 г.(Стъпките са описани в ръководството за работа със системата).
  3.  Не е необходимо в системата да се прилагат гаранционните карти на получените устройствата.
  4. От „А1 България“ ЕАД ще бъде издадена обща гаранционна карта за всички технически устройства, доставени от тях до училищата. Същата гаранционна карта ще съдържа приложение със серийните номера на всички доставени устройства и дата на доставяне. Тя ще бъде изпратена допълнително.
  5. Раздаването на устройства в модул „Техника“ става единствено в случай на преминаване в ОРЕС на даден ученик/педагогически специалист. След отразяване на дадено устройство информационната система генерира предавателно-приемателен протокол, който в рамките на пет дни от извършеното действие по предоставяне на устройство в системата, следва да бъде двустранно подписан и прикачен в нея. След изтичане на този период, но не прикачване на протокол в системата, автоматично статусът на устройството се променя на „свободно за раздаване“.
  6. Във връзка с изпълнението на дейности 2, 3 и 4 е необходимо да въведете изискваната отчетна информация и документация и сертификати за вече проведените обучения до края на месец септември 2021 година /30.09.2021 г./. След тази дата в системата няма да могат да бъдат създавани групи за обучения със задна дата. Групите следва да се сформират и графиците да се въвеждат преди осъществяване на самите обучения.
  7. Във връзка с гореизложеното, следва да спазвате изискването за своевременно въвеждане в системата на данни и документи за проведените обучения по Проекта. Въвеждането на необходимата информация е пряко обвързано и с последващото одобрение на отчетните документи и извършването на съответните плащания, което трябва да се организира в рамките на възможно най-кратки и подходящи срокове след приключване на обучителната работа на групите по дейности 2, 3 и 4

Приложения:

  1. Стикер за техническо устройство.
  2. Постер.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД