Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1-14580/11.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. приложено Ви изпращам заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и приложения.

 

Приложения:

  1. Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  2. Заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  3. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  4. Приложения към указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД