Изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех ” за учебната 2020-2021 година

Рег. № РУО1-27418/05.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ “

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През учебната 2020/2021 година продължава изпълнението на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информирам Ви, че училищата, участващи в техническото и финансовото изпълнение и извършващи разходи по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”, групирани за целите на проекта по Приложение № 1 и Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2779/28.10.2019 г. и правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности, определени в Указанията за изпълнение на дейностите по проекта и приложенията към тях, са публикувани на началната страница на информационната система на проекта.

Електронната платформа за търсене и предлагане на занимания по интереси, достъпна на адрес: https://class.mon.bg/, вече е активна и училищата, имащи право да организират занимания по интереси в рамките на проекта (включени в Приложение № 2 към Заповед № РД09-2779/28.10.2019 г.), може да регистрират своите търсени и предлагани занимания.

Във връзка с подготовката и организацията на дейностите по проекта за учебната 2020/2021 година, моля да:

1. Създадете необходимата организация за:

1.1. Сформиране на групите за допълнително обучение по проекта, като за целта използвате разработеният за целите на проекта инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

В информационната система на проекта са публикувани инструментите от № 1 до № 14, които следва да се използват за целите на сформирането на групите за допълнително обучение на учениците от I до XII клас, включително и по професионална подготовка в първия гимназиален етап. Прилагането на инструментариума като цяло позволява диференциране на учениците по три нива на компетентност и в зависимост от констатираните пропуски дава информация за нуждите от допълнителна подкрепа. Нивата на компетентност може да се използват като ориентир за сформиране на три вида групи с различна продължителност на допълнителното обучение по проекта.

Допълнително ще бъдат предоставени и въпросници (инструмент № 15) за събиране на информация за други рискови фактори при идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и при определяне на потребностите им от предоставяне на допълнителна подкрепа чрез включване в дейности за допълнително обучение по проекта, както и Насоки за прилагането на инструментариума от учителите (наръчник за учителя).

На директорите на училищата и на образователните медиатори/социалните работници ще бъде осигурен достcп до инструмент № 15, който съдържа въпросници за събиране на информация за други рискови фактори, които влияят върху поведението на ученика и увеличават риска от напускане на образователната система. Обръщам внимание, че в тях се предвижда попълване на персонална информация за ученика и затова използването им е само в рамките на проекта и за целите на проекта, поради което трябва да се съхраняват само в училище и да не се предоставят на трети лица. Попълването на въпросниците от образователните медиатори/социалните работници/координаторите по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование трябва да се извърши съвместно с родителите. След сформирането на съответните групи по проекта документите да се съхраняват по ред, определен от директора на училището;

1.2. В срок до 20.10.2020 г. следва да определите ръководителите и да се сформират групите за допълнително обучение въз основа на инструментариума. В същия срок ръководителите на групи да изготвят и въведат в информационната система на проекта графика с програмата за допълнително обучение за учебната 2020/2021 година.

1.3. В срока по т. 1.2. директорите на училищата по Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2779/28.10.2019 г. въз основа на проучването на желанията на учениците за участие в групи за занимания по интереси и чрез електронната платформа за търсене и предлагане на занимания по интереси да определят групите и ръководителите. Ръководителите на групи да изготвят и да въведат в информационната система на проекта графика с програмата за занимания по интереси за учебната 2020/2021 година.

2. Изплащане на допълнителните трудови възнаграждения за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13.05.2020 г., обявено с Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34), на наетите по трудов договор по проекта образователни медиатори/социални работници най-късно с възнагражденията за месец септември. Допълнителното трудово възнаграждение е в размер на 200 лв. месечно за лица на пълно работно време (8 часа). За лицата, наети при непълно работно време, допълнителното трудово възнаграждение се изплаща пропорционално на продължителността на работното време (например, при работно време 4 часа — 100 лв. месечно).

До края на месец октомври 2020 г. в информационната система на проекта ще бъде налична функционалност за публикуване на документите, доказващи изплащането на допълнителното възнаграждение на социалните работници/образователните медиатори, изпълнявали дейности на първа линия за времето на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение (заповед за изплащане на ДТВ, отчет на лицето, РПВ, допълнена с начисляване на ДТВ, платежни нареждания).

С оглед на обявената извънредна епидемична обстановка в страната обръщам внимание, че при сформирането на групите следва да спазвате всички противоепидемични мерки, определени от Министерството на здравеопазването, както и Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID- 19, и да прецизирате провеждането на колективни и групови занимания по интереси в организационно-педагогически форми в различните направления, за които не може да бъде осигурена необходимата дистанция и безопасност за живота и здравето на децата, учениците и специалистите.

Подготовката и изпълнението на проектните дейности за учебната 2020/2021 година следва да са в съответствие с изискванията, определени в Указанията за изпълнение на дейностите по проекта, и съгласно допълнителните указания на екипа за организация и управление на проекта, публикувани в информационната система на проект „Подкрепа за успех“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД