Изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-15252/20.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В Раздел VII ,Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“ от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (Указанията) е разписано организирането и провеждането на информационни кампании – родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и други дейности, с участието на родители и представители на местната общност.

Провеждането на дейностите по информационните кампании се реализира от училищата, включени в проекта, съвместно с представители на общините и други заинтересовани страни. (Чл. 74. (2) от Указанията).

Отчитането на информационните кампании се извършва от училищата чрез информационната система на проекта въз основа на поименен списък на участниците в кампанията съгласно Приложение № 8. (Чл.74. (3) от Указанията).

Провеждането на информационната кампания в проекта е заложена в началния етап на неговото изпълнение.

В тази връзка, моля в срок до 26.04.2022 г. вкл. да ни информирате за проведените до настоящия момент информационни кампании, като попълните приложения формуляр.  Ако такива са организирани и проведени – дали са спазени изискванията на чл. 74 (3) от Указанията.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcPP3MloeWfZ22Kkatav7Mtiw24BW_bnwC6jRSuHIhxORtA/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД