Изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година

Рег. № РУО1-15194/20.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

В КОИТО ИМА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, КЛАСОВЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                                                               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с изпълнението на т. 3 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-2118/ 01.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 26.04.2022 г. (вторник), моля да подадете информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от графика.

Информацията изпращайте на електронен адрес: [email protected]

За контакт: тел.: 0878 318 537, 0866 029 691 Георги Пашов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД