Изпълнение на дейностите по т. 9 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас и за VI клас за учебната 2022 – 2023 г.

Рег. № РУО1-32404/01.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД      

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейността и срока по т. 7 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас и за VI клас за учебната 2022 – 2023 година, утвърден със Заповед № РД09-3339/15.06.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 07.09.2022 г. (сряда), моля да подадете информация за изпълнение на дейностите по т. 9 от графика.

Информацията изпращайте на електронен адрес: [email protected]

За контакт: тел.: 0878 318 537    Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД