Изпълнение на дейностите по т. 9 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 г.

Рег. № РУО1-32400/01.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД      

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на т. 7 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година  утвърден със Заповед № РД09-2118/01.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 07.09.2022 г. (сряда), моля да подадете информация за изпълнение на дейностите по т. 9 от графика.

Информацията изпращайте на електронен адрес: [email protected]

За контакт: тел.: 0878 318 537    Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД