Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 30810/ 04.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, Ви напомням, че съгласно общите изисквания за информация и комуникация в указанията по изпълнение дейностите на проекта, училищата и детските градини, изпълняващи дейности по проекта следва да:

– поставят информационни материали, плакати, табели на видно място в сградите, където е регистриран официалният адрес на институцията.

– поставят информационни табели на местата, където се провеждат дейностите и се съхраняват документите по проекта;

– включват на сайта си името на проекта, като отбелязват финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове, логото на ЕС и Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г., както и линкове (връзки) към електронната платформа и ИСУП.

– при организиране на събития всички участници в изпълнението и управлението на проекта оповестят, че проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като се използват логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г. Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на плакати и банери в помещенията.

– във всеки документ, свързан с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се посочва финансовата подкрепа по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

– при изпълнение на мерките за информация и публичност се използват примерни варианти на визуализация на плакат, лого на ЕС и лого на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, публикувани в ИСУП.

– училищата публикуват информация за изпълнението на проекта на собствените си интернет страници.

Неспазването на указанията за информация и комуникация от училища и детски градини може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените от тях разходи по проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД