Изпълнение на дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО1-26439/25.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ

ГРАДИНИ, УЧАСТВАЩИ

ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО

ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА

НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-24390/02.08.2023 г. относно включване на допълнителни дейности и участието на детски градини, работещи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в РУО-София-град са получени рекламни материали. За всяка столична детска градина, работеща по изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са предвидени по 3 броя плакати, 3 броя тефтери и по 1 брой календар.

Моля в периода от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч.,  да се явите в сградата на РУО, ет. 4, заседателна зала за получаване на рекламните материали.

При невъзможност за получаване лично, моля в съответния срок да изпратите упълномощен представител от детската градина.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-712/07.08.2023 г.

на министъра на образованието и науката/