Изпълнение на дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-3272/08.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Ви уведомявам, че в информационната система (ИС) по проекта регулярно се публикува информация и насоки за своевременното изпълнение на задълженията на училищния екип за организация и управление на проекта.

Обръщам внимание, че при провеждане на обучения по Дейност 2, 3, 4 или 5 следва стриктно да се спазват указанията и сроковете за прилагане на задължителните документи в ИС. Преди одобряване от Ваша страна на задължителните документи в ИС следва да извършвате проверка дали същите са изготвени съгласно указанията. При върнат от териториалния екип за управление и организация на проекта некоректно изготвен от училището и приложен в ИС документ, същият следва да бъде коригиран в срок до 3 работни дни и отново да бъде одобрен от Вас, след което да се приложи в ИС.

Напомням и за възможността училището активно да участва по Дейност 5 – обучение за ученици от I до XII клас, за които е констатирана необходимост от допълнително обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-45/24.01.2023 г.

на министъра на образованието и науката/