Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 30710/26.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо с вх. № РУО1-30608/25.09.2023 г. от Стела Колева, ръководител на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, Ви информирам за следното:

със съгласието на Управляващия орган по проекта имаме разрешение извънредно да продължи дейността на клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали (Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)”) до 15 декември 2023 г., с начална дата — след 01 октомври 2023 г. за общо 35 учебни часа.

Какво трябва да се направи за дейността до 15 декември 2023 г.?

I. От 28 септември 2023 г.

  1. Директорът на училището създава групата с основните ѝ параметри – име на групата, начина и крайна дата, ниво. След това добавя ръководител на групата и неговия имейл. Ако ръководителят на групата няма акаунт в електронната платформа по проекта. то такъв ще се създаде автоматично, а на имейла се получава първоначалната парола.
  2. Ръководителят на групата въвежда програмата на групата и чака одобрение от РУО и МОН (на този етап преди получаване на одобрение от РУО и МОН НЕ СЕ събират декларации и анкетни карти от учениците и родителите).

Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране на развитието на творческия потенциал. Няма да бъдат одобрявани програми, които дублират съдържателните характеристики и програмата на учебните предмети.

При отчитането на разходите на клуба няма да бъдат одобрявани фактури за разходи, включващи абонаменти за платформи и образователни сайтове, тъй като разработките в тях дублират учебното съдържание по учебните предмети. Разработката на съдържанието и темите в клуба е задължение на ръководителя на клуба и е включено в неговото възнаграждение.

II. Координаторите от РУО по проекта и членове от екипа за организация и управление по проекта одобряват ЕДНОВРЕМЕННО програмите на клубовете по интереси.

III. Ръководителите на клубовете по интереси, на които са одобрени програмите, събират попълнените декларации от родителя/настойника, с които се заявяват желанията на учениците за участие в дейността, въвеждат учениците в електронната платформа по проекта (от падащо меню или при необходимост се въвеждат ръчно), както и обобщената справка от първата анкетна карта – за сформиране на групата. Анкетните карти са два вида:

  1. първата анкетна карта – резултатите от нея служат за определяне на входящото ниво и сформиране на групите;
  2. втората анкетна карта се попълва след приключване на обучението на групата и служи за определяне изходящото ниво и оценка на удовлетвореността на учениците. Попълва се СЛЕД приключване на обучението на групата.

Дейностите, посочени в т. I, т. II и т. III, се извършват последователно от посочените лица, без да има ограничение в календарните дати. Единственото условие е да могат да се вземат 35 учебни часа до 15 Декември 2023 г.

След 20 октомври 2023 г. единствено директорът ще може да отваря електронната платформа, като може да се прави корекция само на датата на дадено занятие.

Началната дата за сключване на Допълнителното споразумение към трудовия договор на определения ръководител на клуба по интереси е началната дата за първото занятие.

Началната дата за първото занятие, разписано в програмата, трябва да е след 30 септември 2023 г., т.е. графикът за провеждане на. часовете на групата следва да е в периода 01 октомври 2023 г. – 15 декември 2023 г.

Указанието за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” може да откриете на електронната платформа на проекта.

Учениците, които са участвали в клубовете по интереси в предходните учебни години, може да надграждат нивото си на компетентност, без да имат право да повтарят нивото на дигитална компетентност.

В клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения не могат да се включват ученици, участващи в извънкласни дейности от същото направление, включени в проект „Подкрепа за успех”, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности, които следва да се финансират само от националната програма с оглед на демаркацията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД