Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1 – 37628/11.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо с вх. № РУО1- 37524/10.10.2022 г. от инж. Борис Герасимов, ръководител на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, Ви информирам за следното:

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)” продължава и през учебната 2022/2023 година със сформиране на клубове по интереси за компютърно моделиране/кодиране, в които се включват ученици от V до XII клас. Клубовете могат да са сформирани и като сборни с ученици от различни класове.

В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения не могат да се включват ученици, участващи в извънкласни дейности от същото направление, включени в проект „Подкрепа за успех”, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности, които следва да се финансират само от националната програма с оглед на демаркацията.

Сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2022/2023 година са, както следва:

  1. От 18 октомври 2022 г. до 30 октомври 2022 г.

– директорът на училището създава групата с основните й параметри – име на групата, начална и крайна дата и добавя ръководител на групата от падащо меню.

– ръководителят въвежда програмата на групата, която подлежи на одобрение от РУО – София-град и МОН. На този етап (преди получаване на одобрение от РУО и МОН) не се събират декларации от учениците и родителите.

Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране на развитието на творческия потенциал. Няма да бъдат одобрявани програми, които дублират съдържателните характеристики и програмата на учебните предмети.

При отчитането на разходите на клуба няма да бъдат одобрявани фактури за разходи,
включващи абонаменти за платформи и образователни сайтове, тьй като разработките в ‘тях дублират учебното съдържание по учебните предмети. Разработката на съдържанието и темите в клуба е задължение на ръководителя на клуба и е включено в неговото възнаграждение.

  1. От 31 октомври 2022 г. до 10 ноември 2022 г.

Координаторите от РУО по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

  1. От 11 ноември 2022 г. до 19 ноември 2022 г.

Членовете от екипа за организация и управление по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

  1. От 21 ноември 2022 г. до 30 ноември 2022 г.

Ръководителите на клубовете по интереси, на които са одобрени програмите, събират попълнените декларации от родителя/настойника, с които се заявяват желанията на учениците за участие в дейността, въвеждат учениците в електронната платформа по проекта (от падащо меню или при необходимост се въвеждат ръчно).

След 30 ноември 2022 г. единствено директорът ще може да отваря електронната платформа, като ще може да се прави корекция само на датата на дадено занятие.

Началната дата за сключване на Допълнителното споразумение към трудовия договор на определения ръководител на клуба по интереси е след 21 ноември 2022 година.

Началната дата за първото занятие, разписано в програмата, трябва да е след .30 ноември, т.е. графикът за провеждане на часовете на групата следва да е в периода 01 декември 2022 г. – 14 септември 2023 г.

Указанието за изпьлнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” може да откриете на електронната платформа на проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД