Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1-13879/12.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмo на МОН с вх. № РУО 1-13839/12.06.2020 г., относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, приложено Ви изпращам бланка на удостоверение по Дейност 1 за проведените по проекта допълнителни форми на педагогическо взаимодействие (ДФПВ) в неучебното време.

Прилагам и нова индивидуална карта, тъй като съгласно настъпилите промени в Наредбата за приобщаващото образование и съответно в броя на допустимите ДФПВ през неучебното време, е необходимо тези карти да бъдат актуализирани. Обръщам внимание, че в индивидуалната карта е видно планирането и за учебното време. Тази карта се отнася само за учебната 2019/2020 година.

 

Приложения:

  1. Удостоверение по Дейност 1 за проведените ДФПВ.
  2. Индивидуална карта по Дейност 1.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД