Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-31749/02.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА

НА КРИЗИ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с  проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че следва задължително да сформирате групите си по Д 2 – за обучение на първокласниците, за да бъдат готови при необходимост да учат от разстояние в електронна среда.

Моля, в срок до 17:00 ч. на 03.10.2023 г. да попълните следния гугъл-формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb3mkuM0YOdGIh4F8t1xxLiHa4kOYB5I4TtjPo2–OftD7gw/viewform?usp=sf_link

Във връзка с подготовка по приключване на проектните дейности в Информационната система по проекта е качено писмо с план-график за дейностите, провеждани в училищата. Моля за стриктното спазване на графика и при прилагане на документи в Информационната система (ИС) училищният екип за организация и управление на проекта своевременно да следи за върнати за корекция документи от териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/. След като сте извършили корекция  на върнатия документ, в Информационната система статусът става „Очаква одобрение от директор“  и чак след одобрението от директор ТЕОУП може да приключи проверката, и групата да е със статус „Одобрен“. Моля при одобряване на приложен документ да обръщате внимание на следното:

  1. Датата на изготвяне на план-графика да е преди или с първата  дата  на обучението.
  2. В отчетния доклад на ръководителя следва да бъде подчертана целевата група и той да е изготвен след провеждане на обучението.
  3. Отделен присъствен списък се изготвя за всеки ден от обучението с попълнени всички реквизити без съкращения и с подпис на обучаемите в групата.
  4. В заявленията-декларации следва да бъдат попълнени всички реквизити, подпис и дата, както и да се внимава кое от Приложенията /9 или 9а/ е за съответната обучаема група.
  5. Приложеният снимков материал (не е задължителен документ), но при прилагане следва да е с видима датата на обучението и да се виждат  ръководителят на групата и обучаемите от съответната целева група.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД