Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-33978/18.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА

НА КРИЗИ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с подготовка по приключване на проектните дейности в Информационната система по проекта е качено писмо с план-график за дейностите, провеждани в училищата. Моля за стриктното спазване на графика и при прилагане на документи в Информационната система (ИС) училищният екип за организация и управление на проекта своевременно да следи за върнати за корекция документи от териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/. След като сте извършили корекция  на върнатия документ в Информационната система статусът става „Очаква одобрение от директор“  и чак след одобрението от директор ТЕОУП може да приключи проверката, и групата да е със статус „Одобрен“. Моля, прилаганите документи в ИС да бъдат сканирани и качени в системата във формат PDF. При завършване на обучение по Дейност 2 в ИС  следва да са приложени следните четири задължителни файла:

  1. План-график на обучението.
  2. Заявления-декларации с попълнени всички реквизити, подпис и дата, както и да се внимава кое от Приложенията /9 или 9а/ е за съответната обучаема група. Декларациите на всички обучаеми от съответната група се сканират и се прилагат в общ файл в PDF формат.
  3. Присъствен списък, ако обучението е проведено в повече от един ден, се попълва присъствен списък за всеки ден от обучението; след което присъствените списъци се сканират и се прилагат в ИС в общ PDF файл.
  4. Отчетен доклад на ръководителя на групата. В отчетния доклад на ръководителя следва да бъде подчертана целевата група обучаеми.

Прилагането на снимков материал не е задължително, но при прилагане  следва да са видими датата на обучението, логото на проекта,  ръководителят на групата и обучаемите от съответната целева група.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД