Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-30659/25.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с  проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в платформата на проекта все още има технически устройсва със статус “раздадени“ /неналични/ и следва незабавно – в срок до 02.10.2023 г., техническите устройства, получени по проекта, да бъдат отразени в платформата като налични, чрез прилагане на приемно-предавателния протокол по образец.

Остатъкът от авансови  средства  след финансирането  към  07.07.2023 г. следва да бъде усвоен и отчетен до средата на месец ноември 2023 г. чрез обучения по Дейности 2, 3, 4 и 5 на проекта, като  препоръката на Териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/  е да бъдат проведени обучения по Дейност 5 с изоставащи ученици за наваксване на знания по различни предмети или да бъдат подпомогнати ученици, търсещи или получили международна закрила, с обучение по български език като чужд.

Следва да бъде направена корекция  в платформата и при ученици, включени в обучение по дейност 5, без заявени и взети часове.

Държавните и общински иновативни училища следва да включат в предстоящите тренинги всички паралелки и да уведомят за графика членовете на /ТЕОУП/ на следните имейли: [email protected] и [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД