Изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –1695/22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1504/20.01.2020 г. относно изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти   Ви уведомявам, че следва да спазвате следното:

I . По Дейност 1:

  1. При формиране на група в Информационната система, Възложителят следва да въвежда целия период на обучението (присъствена и неприсъствена част) в полетата „Начална дата (ГГГГ-ММ-ДД)“ и „Крайна дата (ГГГГ-ММ-ДД)“.
  2. В полето „Единична цена“ задължително следва да се въвежда и единичната стойност на обучението.
  3. След приключване на обучението и издаване на Удостоверенията от обучителната организация, същите следва да бъдат проверени за коректно попълнени реквизити. Обръщайте внимание и на периода на обучението, който следва да включва присъствена и неприсъствена част и да съответства на броя часове за съответните кредити.
  4. За получаване на финансиране на обученията, училищата и детските градини възложители по Дейност 1 следва да изпращат сканирани с подпис и печат „Заявки“ по електронна поща до екипа в МОН. Качването на заявките в информационната система не е основание за извършване на трансфер от МОН към възложителя, поради липса на функционалност в платформата, която да показва, че има заявка за обработване.
  5. Авансово финансиране по подадена заявка се получава, когато в информационната система е видна формираната от възложителя група за обучение и са качени сканираните документи (договор, заявка за обучение, списък на участниците, потвърдително писмо).
  6. Когато е извършено авансово плащане, след приключване на обучението и качване на всички необходими документи, в Информационната система, доказващи проведеното обучение (удостоверения, присъствени списъци, таблица микроданни, снимки, формуляри от проверка и др.) следва да се изпрати по електронна поща до екипа в МОН и Заявка с искане за окончателно плащане.
  7. По отношение на информацията и публичността по проекта всеки Възложител е необходимо да има публикация на сайта на училището/детската градина или информационната система, снимки или друго. Същите следва да се качват към съответната група като файл.

II . По Дейност 2:

  1. Следва своевременно и периодично да информирате педагогическите специалисти във Вашите образователни институции за възможността да се включат в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число в подготвителни курсове за придобиване на V ПКС и IV ПКС и в Дейност 2 по Проекта.
  2. Документите, които са окомплектовани и готови за възстановяване на средствата от Проекта следва своевременно да изпращате в РУО – София-град на хартиен носител и по електронна поща като файл за всеки педагогически специалист поотделно на Боянка Кънева – член на регионалния екип по проекта на email – [email protected].
  3. Съгласно изискванията на проекта подготвителният курс за придобиване на V ПКС и IV ПКС следва да е с продължителност не по-малко от 32 академични часа и това да е отразено в удостоверението. За Удостоверения с посочена продължителност на обучението по-малка от 32 академични часа няма да се възстановяват средства по проекта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД