Изпълнение на Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-6173/22.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-6038/19.02.2021 г. относно изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам следното:

  1. Предоставя се възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании, да се включат в предстоящи обучения до края на изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието на обученията.
  2. Предоставя се възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти на възраст над 54 години.
  3. За осигуряване на по-добра публичност по проекта следва да поставите на електронната страница на училището или детската градина линк към сайта на проекта (http://mon.bg) .
  4. При възможност периодично следва да публикувате материали, свързани с изпълнението на проекта на електронната страница на образователната институция, изпращане за сайта на РУО – София-град и за сайта на проекта, в интернет пространството и в местни медии.
  5. Предвид актуалните приоритети и предизвикателства пред образователната система следва да се популяризират по подходящ начин и да се акцентира на обучения, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти за ефективно преподаване и оценяване на резултатите в електронна среда, взаимодействие в училищна онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите, обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД