Изпълнение на Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№ РУО1-9879/05.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-9701/04.05.2020 г. относно изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и изплащането на аванс към обучителните организации за организирани обучения в условията на извънредно положение Ви уведомявам, че следва да имате предвид следното:

  1. Съгласно чл. 15, ал.1 от сключения между Възложител и Изпълнител договор за провеждане на обучения по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, в срок до 5 дни от получаване на заявка Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя за утвърждаване предложение за изпълнение на конкретната заявка за обучение. Предложението следва да съдържа информация за броя на участниците в групите, разпределението на обучаемите по групи, формата на обучение, метода на провеждане на обучение, лектори, учебен график, програмата на обучение, както и подробна информация за организиране на дейностите по логистика, в случай, че такава се предвижда. При изпълнение на тези условия от страна на Изпълнителя и в случай, че в тридневен срок от получаване на документите той бъде уведомен, че предложението е одобрено, то Възложителят следва да пристъпи към изплащане на 70% аванс от общата стойност на обучението, независимо, че обучението се провежда в неприсъствена форма към момента.
  2. Ако Възложителят има корекции по представеното от Изпълнителя предложение и приложените документи, съгласно чл. 15, ал. 2 от Договора, следва в тридневен срок от получавеното им да уведоми Изпълнителя и да не извършва авансово плащане, до отстраняване на пропуските.

В условията на извънредно положение е допустимо без ограничение да се провежда неприсъствената форма на обучение.

Планирането и провеждането на обученията в присъствената форма следва да се извършва при стриктно спазване на ограниченията, въведени от министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката и Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД