Изпълнение на Дейност 1 по проект КПРПС в условия на извънредно положение

Изх. №РУО1-7470/31.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 7359/27.03.2020 г. за изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в условията на обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам:

  1. Могат да бъдат формирани групи за обучение с логистика, което да стартира първо с неприсъствената част от предложената от обучителната организация учебна програма и след изтичане на извънредното положение в страната да се проведе присъствената част на обучението на място.
  2. Може да се провежда неприсъствена форма на обучение на вече стартирали обучението си групи, ако това съответства на одобрената програма за обучение и в случай, че към момента все още не са проведени неприсъствените часове.
  3. За групи, които предстои да бъдат формирани,  обучителните организации  могат да предвидят в началото  на обучението да проведат неприсъствените часове, а след изтичане на извънредното положение в страната –  присъствените.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД