Изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ВАЖНО!!!

Изх.№РУО1 –4287/18.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам следното:

Поради зачестилите пропуски и непълнота в подадените в РУО – София-град документи по Дейност 2 от Проекта следва да уведомите педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция, че банковата сметка, която посочват в заявлението трябва да е ясно и четливо попълнена, с всички нейни реквизити.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД