Изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 670/13.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-33211/29.11.2019 г. относно изпълнение на и отчитане на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, моля да имате предвид следното:

  • При липса на платежен документ за заплатената от педагогическите специалисти такса, достатъчно е педагогическият специалист да декларира в писмена форма, че лично е извършил плащането за включване в процедура за придобиване на ПКС. Декларирането следва да се извърши на бланка на проекта в свободен текст.
  • При извършено масово плащане е достатъчно към платежното нареждане да се приложи списък с имената на педагогическите специалисти, за които е извършено плащането.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД