Изпълнение на Дейност 3.4 по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-34746/23.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на обученията по Дейност 3.4 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Ви информирам, че Вие като Възложител на дейностите по организиране и провеждане на обучението/а, следва да прикачите в информационната системата, не по-късно от 3 (три ) календарни дни преди провеждането на обучението:

1.договор;

2.предложение за изпълнение /оферта/ от обучаващата организация;

3.техническо задание;

Да подадете предварителна информация към РУО – София-град, със съобщение в свободен текст, че е подписан: Договор №……… между Възложител…… и Изпълнител ……………за Група № …Дата на провеждане …., Място провеждане… и Лектор….

Съобщението изпращайте на електронната поща на РУО – София-град, не по-късно от 3 (три) календарни дни преди провеждането на обучението, на вниманието на координатора за Вашия район.

За актуална информация следете съобщенията в информационната система на проекта на адрес: https://oud.mon.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД