Изпълнение на Дейност 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Изх. №  РУО1-30963/27.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Дейност 4 по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ и идентифициране на пропуските на учениците и нуждата от допълнително обучение, Ви уведомявам, че на сайта на РУО – София-град, в раздел „Национални проекти“, проект „Успех за теб“ са публикувани тестовете, разработени по проект BG05M20P001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“, които може да ползвате.

Напомням, че учителите могат да разработят подобни тестове, които следва да бъдат на бланката на новия проект. В случай че ползват публикуваните тестове, то същите остават на бланката на проект „Подкрепа за успех“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД