Изпълнение на Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата по проекта“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-20016/17.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение писмо на МОН с № 9105-194/15.06.2021 г., вх. № РУО1-19565/15.06.2021 г., във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата по проекта“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Ви информирам, че е допустимо общата сума на направените заявки да надвишава допустимите стойности, но при отчитането на направените разходи разликата ще остава за сметка на бюджета на детската градина или училището.

Обръщам внимание на обстоятелството, че при направените заявки в информационната система се установява заявяване на голям брой таблети и лаптопи за оборудване на кабинети за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности, хронични заболявания и деца/ученици в риск.

В този смисъл следва да се има предвид, че броят и видът на закупуваното оборудване трябва да бъде съобразен с потребностите на децата/учениците от целевите групи и да е пряко свързан с дейностите за допълнителна подкрепа, в които ще бъдат включени децата/учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД