Изпълнение на Дейност 5 от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Рег. № РУО1-30192/ 28.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ “

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо №9105-366/ 28.10.2020 г. от ръководителя на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех с рег. № РУО1-30100 / 28.10.2020 г., Ви информирам:

През изминалата 2019/ 2020 учебна година част от групите за занимания по интереси – Дейност 5 от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г., не успяха да проведат в цялост определените за целта 70 часа до края на учебната година. Това наложи с разрешение на Управляващия орган на ОП НОИР, срокът на дейността да бъде удължен до 15 октомври 2020 г.

Поради условието, че за успешно участвал в заниманията по интереси (получил удостоверение) се счита ученик, участвал в 70 часа занимания на съответната група със съответно издадено удостоверение, и само в този случай се признават и извършените разходи, които са в размер на 135 лв. (съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“), е взето решение за повторно удължаване на срока. В този смисъл планираните за учебната 2019/ 2020 година часове за занимания по интереси, но непроведени, могат да бъдат реализирани до края на календарната 2020 година.

В тази връзка, на училищата, които имат право да провеждат занимания по интереси по проекта, (включени в Приложение№2 към заповед №РД 09-2779/ 28.10.2019 г. на министъра на образованието и науката), Управляващия орган предоставя възможността, планираните, но невзети до момента часове за занимания по интереси за учебната 2019/ 2020 г., да бъдат проведени в срок до края на календарната 2020 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД