ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 01-718/18.12.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Изх. № РУО1- 36138/22.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г., с писмо №9105-434/22.12.2020 г., вх. № РУО1 – 36130/22.12.2020 г., министърът на образованието и науката дава следните указания:

Съгласно т. 3 от заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването от 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки.

С оглед необходимоста да продължим спазването на принципа на невзаимодействие на ученици от различни паралелки, се препоръчва да се ограничи провеждането на занимания по интереси и други извънкласни дейности на този етап. Допустимо е провеждането им в случай, че се осъществяват с ученици от една паралелка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД