Изпълнение на Кампания 4 – Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от самостоятелните възложители

Изх. № РУО1-35446/14.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

В КАМПАНИЯ 4 – ДЕЙНОСТ 1 ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-34837/08.12.2020 г.  и промените в Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 101/27.11.2020г), Ви уведомявам, че от дирекция „Управление и изпълнение на проекти” е изпратено писмо-запитване до Управляващия орган на ОПНОИР за определяне на видовете и размера на разходите, формиращи стойността на обученията за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които ще се провеждат във формат синхронно обучение в електронна среда от разстояние.

Към настоящия момент се очакват указания относно условията за извършване на синхронното обучение за изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ във връзка с договорните отношения с обучителните организации и разходите за обучения в електронна среда от разстояние.

С оглед гореизложеното, до получаване на отговор от Управляващия орган на ОПНОИР се препоръчва да не се предприемат действия за провеждане на синхронно обучение в електронна среда от разстояние по Проекта.

Указания от екипа на МОН по Проекта са достъпни в  Информационната система, раздел „Новини“ на адрес – https://teachers.mon.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД