Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизма) в условията на епидемичната обстановка в страната

Изх. № РУО 1-35549/15.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, № 9105-426/14.12.2020 г. с рег. № РУО1-35478/15.12.2020 г. Ви уведомявам, че резултатите от прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст към началото на учебната 2020/2021 година бележат известен спад, в следствие на трудностите, пред които са изправени образователните институции в условията на извънредна епидемична обстановка и преустановено присъствено обучение.

Коефициентът на обхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от началото на въвеждането на Механизма през месец юли 2017 г. насам, се повишава и достига най-високи стойности към втория срок на 2019/2020 година. Особено голямо повишение има коефициентът на обхванатите 5-, 6- и 7-годишни деца през втория срок на 2019/2020 г. в сравнение с началото на същата учебна година, което се дължи на фокуса върху тези възрастови групи в работата на екипите за обхват.

Към началото на тази учебна година коефициентът на обхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е по-висок от началото на въвеждането на Механизма, но спрямо втория учебен срок на 2019/2020 учебна година бележи малък спад.

Предприетите мерки от страна на Министерство на образованието и науката, наред с продължилата съобразно конкретната обстановка работа на екипите за обхват за установяване статуса на всяко дете и ученик, имат своя принос за намаляване на последиците от неприсъственото обучение за децата и учениците в риск от отпадане.

Въпреки предприетите мерки и действия преустановяването на присъственото обучение повлия негативно и на следните аналитични показатели:

 • спад на коефициента на обхванатите 5-годишни и 7-годишни, което за първата година на задължителното предучилищно и на задължителното училищно образование е с много силни последствия за по-нататъшното обучение;
 • намаляване броя на върнатите и задържани деца и ученици;
 • увеличаване броя на необхванатите (незаписани и отпаднали) деца и ученици;
 • увеличаване броя на новоотпадналите деца и ученици.

В тази връзка и с цел устойчивост на напредъка по Механизма е належащо дейностите да бъдат насочени към:

 1. Осигуряване непрекъснатост на дейността на екипите за обхват, като взаимодействието между институциите е съобразно ситуацията с конкретната епидемичната обстановка и усилията се съсредоточат преди всичко на ниво образователна институция за своевременно установяване на статуса на всяко дете и ученик, както и прилагане на целенасочени мерки за недопускане на изолирането му от образователния процес, особено когато обучението се провежда от разстояние.
  1. Във фокуса на работата на екипа за обхват във всяка образователна институция следва да бъдат необхванатите децата и учениците в риск от отпадане, особено 5-, 6- и 7- годишните, както и върнатите в образователната система, за да не се допусне повторното им отпадане поради прекъсване процеса на образователната им интеграция. Необходимо е набелязване и прилагане на целенасочени компенсаторни мерки за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, застрашени от отпадане, включително с осигуряване на алтернативни начини за доставяне на учебни материали и получаване на обратна връзка чрез включване на образователните медиатори и социалните работници; активно включване в обучението на учениците от разстояние в електронна среда от семейства с нисък социален статус.
  2. За преодоляване на натрупаните пропуски в усвояването на учебното съдържание по учебните предмети от училищния учебен план на съответното училище следва да се организира допълнително обучение за учениците в риск от отпадане, както и прилагане на другите форми на обща и допълнителна подкрепа.
  3. В условията на извънредна епидемична обстановка в областите с повишена заболеваемост съобразно критериите на Министерството на здравеопазването (червена и оранжева зона) присъственото взаимодействие с представителите на други институции от страна на детските градини и училищата да се търси при крайна необходимост чрез началника на регионалното управление на образованието. За целта е препоръчително комуникацията между членовете на екипите за обхват да бъде осъществявана дистанционно, включително чрез ИСРМ и други средства на информационните и комуникационни технологии.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД