Изпълнение на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023 г.

Изх. № РУО1-37100/15.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-296/14.11.2023 г., вх. №РУО1-36993/14.11.2023 г. относно изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023 г., приета с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет, Ви уведомявам следното:

С Постановление №220/08.11.2023 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи/трансфери, представляващи аванс в размер на 70% от одобрените суми за общински, държавни и частни училища по програмата за учебната 2023/2024 година.

Съгласно НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ авансово преведените средства на училищата в размер на 70% от одобрената сума следва да бъдат разходвани до 15.12.2023 година. Неизразходваните авансово преведени средства се връщат в бюджета, без да бъдат възстановявани и без право на ползване.

Останалите до 30% от одобрената сума училищата ще получат след предоставяне на справка за реално изразходваните средства за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)