Изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. №РУО1-26457/25.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на министъра на образованието  и науката с вх. №РУО1-26338/24.08.2023 г. за изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Ви уведомявам, че на свое заседание на 08.08.2023 г. Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е обсъдило възможности за оптимизирането на дейностите и подобряване на работата на екипите за обхват с цел децата и учениците да бъдат включени в образователната система от 15 септември 2023 г.

В тази връзка следва да насочите усилията към:

  • установяване на причините, поради които ученици не са кандидатствали или не са записани да продължат образованието си в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година. В ИСРМ са публикувани по области списъци с данни за ученици, които не са записани в VIII клас. Информацията за всеки ученик и съответните мерки следва своевременно да бъдат въвеждани в ИСРМ за целия времеви период на кандидатстване, класиране и записване за учебната 2023/2024 година. Помощна инструкция за работа ще намерите публикувана в ИСРМ;
  • планиране и осъществяване на съвместни посещения на екипите за обхват по-рано от предвидените в постановлението срокове;
  • подобряване на координацията, комуникацията и сътрудничеството между родителите и институциите с цел ефективност на прилаганите мерки;
  • ефективно сътрудничество с областните управители и с кметовете.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-712/07.08.2023 г.

на министъра на образованието и науката)