Изпълнение на чл. 72а от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН

Изх.№ РУО1- 27278/20.09.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧИНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с осъществяването на политиките за пълен обхват на ученици в задължителна училищна възраст, Ви напомням, че съгласно чл.72а от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, имате задължението след реализиране на държавния план-прием по чл.142, ал.3 от ЗПУО  до 20 септември да уведомите писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

Разчитам на Вашият професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД