Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-22229/28.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, вх. № РУО1-22125/27.08.2020 г., РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, независимо от източника на финансиране, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие:

– до 12.00 часа на 02.09.2020 г.;

до 12.00 часа на 11.09.2020 г..

При завършен обект в последната колона се отбелязва, че е приключен, в останалите случаи се дава информация дали има опасност за нормалното откриване на учебната година. В случаите, в които ремонтите ще продължат след началото на учебната година се дава информация за мерките, които ще се предприемат за нормалното протичане на учебния процес.

 

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

/Съгласно заповед № РД10-1346/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/