Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-22882/04.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо от 03.09.2020 г. на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, независимо от източника на финансиране, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие  до 12.00 часа на 09.09.2020 г.

В последната колона се отбелязва:

  • приключен при завършен обект;
  • дали е осигурено нормалното откриване на учебната година;
  • в случаите, в които ремонтите продължават след началото на учебната година се дава информация за мерките, които са предприети за нормалното протичане на учебния процес.

 

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

/Съгласно заповед № РД10-1347/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/