Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-05495/15.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо от 15.01.2021 г. на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, независимо от източника на финансиране, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие  до 12.00 часа на 17.02.2021 г.

В последната колона се отбелязва:

  • приключен при завършен обект;
  • в случаите, в които ремонтите продължават, посочете има ли проблем за нормалното провеждане на учебния процес

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД