Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-25639/04.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, независимо от източника на финансиране, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие  до 15.00 часа на 04.08.2021 г.

В последната колона се отбелязва:

  • приключен при завършен обект;
  • в случаите, в които ремонтите продължават, посочете има ли проблеми.

Еднократно се изпраща информация, че ремонтът е приключил.

 

Информацията изпращайте чрез попълване на приложения формуляр:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

 

За контакти: Невяна Златевска, тел. 0886-05-17-38. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД