Изразходените, качени и верифицирани разходи в електронната платформа на проект АПСПО за целия период на проектната дейност (до средата на месец юли) финансиран от АПСПО.

Изх. № РУО1-23498/21.07.2023 г.     

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА

НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ОТНОСНО: Изразходените, качени и верифицирани разходи в електронната платформа на проект АПСПО за целия период на проектната дейност (до средата на месец юли) финансиран от АПСПО.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме таблица с информация илюстрираща изразходените, качени и верифицирани разходи в електронната платформа на проект АПСПО за целия период на проектната дейност (до средата на месец юли) финансиран от АПСПО. В таблицата има информация за изчисления недостиг или излишък, както и колони, в които Вие може да отразите реално необходимите Ви средства. Информацията важи само за проект АПСПО, т. е. разходи извършени през месец юли се отчитат в платформата на проект REACT и не са включени в справката. Обръщаме Ви внимание, че максималната сума на изчислените разходи е изтеглена в диапазона от 14 до 19.07.2023 г. и е възможно в системата да са въведени разходи след тази дата, като тези средства и непреките върху тях ще бъдат изплатени при финалния/изравняващ трансфер. При попълване на необходимите Ви суми, моля да обърнете внимание на изчисления недостиг. В случаите, в които изчислените полагаеми средства се различават значително от реално необходимите е много вероятно да има проблем в процеса на качване, верифициране и отчитане на разходите, в този случай е необходимо да поотърсите съдействието на екипа на проекта.

На база на изчислените и заявени средства до края на месец юли ще Ви бъдат направени трансфери покриващи разходи за възнаграждения по дейност 2, генерирани пакети по дейност 1, непреки възнаграждения, разходи за работно облекло.

 

Моля, попълнената информация да бъде изпратена на имейл адрес: [email protected] най-късно  до края на работния ден на 26.07.2023. За останалите конкретни бележки с Вас ще се свържат колеги от екипа по управление на проекта.

Д- Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД