Изяви, включени в НКИИДУ през учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-3194/06.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-2935/04.02.2020 г., Ви предоставям информация за изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през учебната 2019/2020 г.

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата: www.npc-bg.org.

Във връзка с поддържане на база данни от РУО – София-град, Ви моля за своевременно отразяване на дейностите, в които е участвало повереното Ви учебно заведение, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpB61DwoJxNH-cMrai7T8dBvB0ii7F02S7DMY-13alTd9fQ/viewform

Приложение: Предстоящи изяви на НКИИДУ_2019_2020

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД