Инвестиционен проект „STEM центрове и иновации в образованието”

Изх. № РУО1-30582/12.08.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със зачестили запитвания относно участие на училищата в проект към НПВУ за изграждане на училищна STEM среда и съгласно писмо с вх. № РУО1-30476/11.08.2022 г. на директора на Националния STEM център, Ви информирам, че:

  1. Проектът „STEM центрове и иновации в образованието” предвижда създаване на над 2240 училищни STEM центъра в цялата страна. Според индикативния график за изпълнение на инвестициите за образование от НПВУ, публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование”, процедурата се предвижда да бъде обявена през м. Ноември 2022 г.
  2. След стартирането на проекта, Националният STEM център ще проведе информационна кампания, която ще запознае директорите на общинските и държавни училища в България с насоките, критериите и сроковете за кандидатстване.

В писмото се подчертава, че преди процедурата да бъде стартирана, всякакви предложения за участие в проекта от страна на трети лица биха били спекулативни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ДЖАРОВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-710/25.07.2022 г.
на министъра на образованието и науката/