Инициатива за балансирано хранене на децата в началния етап на основното образование

Изх. № РУО1-28416/03.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-337/01.10.2019 г., вх.№РУО1-28195/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че ЛИДЛ-България, съвместно с асоциация „Родители“,  организират инициатива за балансирано хранене на децата в началния етап на основното образование. Целта е по забавен и интересен начин да се представи темата за балансираното и здравословно хранене на децата в началния етап, да се подпомогнат учителите  за работата им с учениците по тази тема, като се подкрепят родителите в грижата им за здравословно хранене на децата им.

В рамките на инициативата ще бъдат обхванати 100 български училища, като в София град те са 40. Времето за реализирането на кампанията е 2019-2020 г., като обхваща следните етапи:

–      провеждане на конкурс за най–полезен и забавен урок (тема/занимание) по балансирано хранене;

–      избор на 15 най-добри урока (беседи/занимания), които да бъдат включени в сборник;

–      издаване на сборник с 15 най–добри урока (беседи/занимания) по здравословно и балансирано хранене, които да бъдат предоставени за ползване в системата на училищното образование;

–      провеждане на забавни демонстрации от шеф Иван Манчев и шеф Таньо Шишков в училищата , чиито уроци (беседи/занимания) са сред 15-те най-добри разработки, съвместно с ученици, учители и родители.

Консултант на инициативата е проф. Людмила Иванова, дм – специалист по хранене и диетика в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Организацията на дейностите следва да е при спазването на изискванията, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен случаите по чл. 7, ал. 1“.

С оглед значимостта на темата, моля в срок до 7.10.2019 г. 12:00 часа за Вашето активно отношение за участие чрез регистриране на следния адрес:  https://forms.gle/LP8ozW6NZKw7mBhh6

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

съгласно Заповед №РД02-2183/30.09.2019 г.