Инициатива на Националният доверителен екофонд (НДЕФ) за въвеждане на знания по климатични промени и пестене на енергия в българските училища

Изх. № РУО1-291/08.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-3/08.01.2020 г., вх. № РУО1-232/08.01.2020 г., Ви уведомявам, че в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI) Националният доверителен екофонд (НДЕФ) провежда инициатива за въвеждане на знания по климатични промени и пестене на енергия в българските училища и детски градини. Тя е подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Започнала през 2016 г. с участието само на четири училища от две общини, сега инициативата се реализира в 50 училища и детски градини от 12 общини в България.

Училищата прилагат инициативата в рамките на занимания по интереси. Формите на извънкласна работа не само дават знания и опит на учениците по темата климатични промени и пестене на енергия, но и реално допринасят за реализирането на значими спестявания на енергия и съответен финансов ресурс за училищата.

Напомням Ви, че едно от приоритетни тематичните направления за организиране и провеждане на занимания по интереси в българските училища съгласно чл. 21., ал 2 от Наредбата за приобщаващо образование, е „Екологично образование и здравословен начин на живот“.

Министерство на образованието и науката е запознато с инициативата и я подкрепя и насърчава.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Националния доверителен фонд (НДЕФ) на адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД