ИНИЦИАТИВА НА УНИЦЕФ С ПОДКРЕПАТА НА МОН „НАЙ- ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА“

Изх. № РУО1-28714/08.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -346/07.10.2019 г., постъпило с вх. № РУО1-28673/07.10.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година УНИЦЕФ и МОН предлагат инициативата „Най-големият урок в света“.

Чрез  инициативата се популяризират  Глобалните цели за устойчиво развитие,  като училищата в България провеждат урок или поредица от уроци, посветени на целите. През тази учебна година във връзка с 30 – годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето инициативата е посветена на децата с увреждания.

Приложено Ви изпращам информация „Глобалните цели за устойчиво развитие“, съдържащи информация за включване в инициативата.

Приложение:  Глобалните цели за устойчиво развитие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД