Инициатива на ROADPOL за намаляване на загиналите при пътнотранспортни произшествия

Изх. № РУО1-28889/10.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА   И ЦПЛР                                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-297/09.09.2021 г., вх. № РУО 1-28649/09.09.2021 г., Ви уведомявам, че Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания по проект, целящ да намали до нула поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. Второто издание на „Дни на безопасността на ROADPOL“ ще се проведе в периода 16.09. – 22.09.2021 г., когато по традиция се провежда и Европейската седмица на мобилността. Посланието на кампанията е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!

В Република България кампанията ще се провежда под патронажа на Бойко Рашков – министър на вътрешните работи, и 21 септември е обявен за Ден без загинали на пътя. Главна дирекция „Национална полиция“ е главен координатор. С цел да се подпомагат партньорите за регистриране и отразяване на събитията са определени: Мария Ботева, сл. тел.: 02 9829963, Йордан Зашев, сл. тел.: 029829921, Атанас Терзиев, сл. тел.: 02 9829932, служебна електронна поща: [email protected].

В посочения по-горе период и на 21.09.2021 г. е необходимо институциите в системата на предучилищното и училищното образование да организират свои или с други партньори инициативи, събития и дейности за постигане на нула загинали при пътнотранспортни произшествия. Събитията е необходимо да се разпространят чрез всички възможни комуникационни канали с цел да се разшири и повиши осведомеността на всички участници по темата за безопасността на движението по пътищата.

Детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, които желаят да се присъединят в кампанията, следва:

–           да се регистрират в официалния сайт ROADPOL Safety Days, https ://www. roadpolsafetydays.eu (Login);

–           да потвърдят желанието си за партньорство в Дните на безопасност на ROADPOL на Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: oppgdnp [email protected], за да се включат в списъка на партньорите за България, който се публикува на интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/oppe, рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS“;

–           да подпишат свое обещание на https://www. roadpolsafetydays.eu (Pledge);

–           да организират и публикуват на страницата на ROADPOL Safety Days, на своята интернет страница или ползвани други интернет страници в социалните мрежи събитие, участие или други дейности, свързани с кампанията. Указанията са публикувани на roadpolsafetydays.eu., като регистрираното събитие ще се проверява от уеб администратора на roadpolsafetydays.eu;

–           да изпратят на oppgdnp [email protected] информация за събитието, която трябва съдържа кратко описание на събитието, името на организатора, имената на партньора, мястото деня и часа на провеждането, за да бъде включено в програмата, публикувана на oppgdnp [email protected]., рубрика ROADPOL Safety Days;

–           събитията, които организират, да бъдат съобразени с възрастта и възможностите на децата и учениците, опита, традициите, насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини и училищата и при спазване на мерките за ограничаване и разпространение на COVID-19.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД 02-1933/01.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град)