Инициатива „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-23395/09.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-281/28.08.2020 г. вх. №РУО1-22238/28.08.2020 г на заместник-министъра на образованието и науката относно реализиране на дългосрочен проект „Нестле за по-здрави деца“, Ви уведомявам, че инициативата е насочена към деца от 3 до 12 години и продължава и през учебната 2020/2021 година.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“, както и по време на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ да не се рекламират търговски артикули и да не се раздават рекламни материали сред децата и учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД