Инициатива „Предприемачи в клас“ на сдружение ИНКРЕДА

Изх. № РУО1-632/10.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-530/09.01.2023 г. Ви уведомявам за инициативата „Предприемачи в клас“ на сдружение ИНКРЕДА. Предмет на инициативата е развиване на предприемаческото мислене сред младото поколение в училище посредством срещи с утвърдени предприемачи. За създаване на ефективна организация сдружение ИНКРЕДА е разработило безплатна и достъпна онлайн платформа на https://predpriemachi.bg/schools-bg, през която всеки учител или училище в страната може да заяви посещение на предприемач/и в рамките на часа на класа или друг учебен час.

Целта на тези срещи е учащите да се запознаят с добрите примери от местната бизнес среда, със стъпките към успеха и да оценят положителните ролеви модели.

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД