Инициатива „Филмови дискусионни беседи“

Изх. № РУО 1-22480/02.09.2020 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-22242/28.08.2020 г. Ви уведомявам за инициативата „Филмови дискусионни беседи“ през учебната 2020/2021 г. на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.

Инициативата е свързана с провеждането на прожекции на документално кино с дискусионни беседи, в които да участват учениците от гимназиален етап и учителите. Филмовите дискусионни беседи могат да се провеждат в училищата и извън тях в подходящи зали и пространства, определени от самите училища. Учениците, учителите и други педагогически специалисти, които могат да участват също ще бъдат определяни от самите училища. Ще бъде осигурен лектор/лектори за всяка от Филмовите дискусионни беседи, както и екип от технически лица. Училищата, които имат иновации по определена тема също могат да допълнят дейностите си чрез участие в инициативата.

Важен приоритет на инициативата е гражданското образование на гимназистите.

През месеците септември, ноември и декември на учебната 2020/2021 г. следва да бъдат включени училища от София-град по теми екология, съвременни световни процеси и личности, както следва:.

  • Месец септември – 1 филмова прожекция;
  • Месец ноември – 2 филмови прожекции;
  • Месец декември – 2 филмови прожекции.

Във връзка с планираната инициатива следва в срок до 04.09.2020 г. да подадете информация за възможността за включване на Вашето училище като домакин в дейността като попълните приложената справка на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenK849Pu4I-UVYaF7KUmYp6GnjOY3nj_fqYcZphNCoxE70XA/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/