Инициативи за повишаване на статистическата грамотност на учениците за учебната 2022-2023 г., организирани от Националния статистически институт

Изх. № РУО1-35261/21.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния статистически институт с вх. №РУО 1-35116/20.09.2022 г. Ви уведомявам, че стартират инициативи за повишаване на статистическата грамотност на учениците в страната. За учебната 2022/2023 г.  те са три:

  • Конкурс за статистическо есе за ученици (септември – октомври 2022 г.) https://www.nsi.bg/ese2022/ese.htm
  • Европейската олимпиада по статистика (октомври 2022 г. – май 2023 г.) https://www.nsi.bg/esc-2023/
  • Международния конкурс за статистически плакат (май 2022 г. – май 2023 г.) https://www.nsi.bg/islp2023/

Инициативите ще дадат възможност на учениците да разширят познанията и да подобрят уменията си при боравене със статистическа информация.

Моля да сведете информацията за инициативите до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД