Инициатива на РУО – Монтана за отбелязване на 24 май

Изх. № РУО1-10256/11.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 9938/07.05.2020 г. относно инициатива на РУО – Монтана за отбелязване на 24 май, приложено Ви изпращам за сведение Регламент на инициативата Виртуална книга.

Приложение: Регламент на инициативата Виртуална книга

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД