“Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“ на 09.11.2019 г.

Изх. № РУО1-31494/08.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието „Интераула“ (МИМО-Интераула) с вх. № РУО1 – 31418/07.11.2019 г. и писмо с изх. № РУО1-30942/ 01.11.2019 г., Ви напомням, че на 09 ноември 2019 г., с начален час 9,30 ч., в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, ул. Розова долина №1, ще се проведе заключително събитие по проект “Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на МИМО-Интераула: https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula

Приложено Ви изпращам покана с график на дейностите за тематичните ателиета и финалното събитие.

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД