“Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“

Изх. № РУО1-30942/ 01.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието „Интераула“ (МИМО-Интераула) с вх. № РУО1 – 30552/28.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 09 ноември 2019 г., от 13.00 до 16.00 ч., в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, ул. Розова долина №1, ще се проведе заключително събитие по проект “Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“.

Инкубаторът дава възможност на младите хора да доразвият своите иновативни идеи за работа в широки учещи мрежи на територията на област София-град в три тематични направления:

  • Зелени и здавословни градове.
  • Равноправни и приобщаващи учещи градове.
  • Достойна работа и предприемачество в учещия град.

По всяка от трите ключови теми са сформирани работни групи. На събитието младежките екипи, които са формирани през м. юни 2019 г., ще представят своите предложения пред широка публика, като най-добрите разработки ще бъдат подкрепени да кандидатстват по спонсорски младежки конкурси на Столична община през 2020 г.

За участие потвърдете на имейл: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД